#OER policy registry http://t.co/vUhZdJin #oer12hf

#oer12hf - Twitter Search 2012-04-12

Summary:

Link:

http://twitter.com/txtbks/statuses/190517041936084992

From feeds:

Hewlett OER Aggregator ยป #oer12hf - Twitter Search

Tags:

oer12hf oer

Authors:

#OER policy registry http

Date tagged:

04/12/2012, 15:10

Date published:

04/12/2012, 15:09