Seminář Open in order to… | E-zdroje

lkfitz's bookmarks 2017-12-01

Summary:

"V minulém roce se Ústřední knihovna VŠB-TUO rozhodla v rámci OA Week uspořádat seminář, tvořený několika přednáškami a letos tuto formu zvolila taktéž. Jednotlivé příspěvky si připravily knihovnice ÚK VŠB-TUO věnující se otevřenému přístupu a elektronickém informačním zdrojům. Letošní OA Week se nesl v duchu hesla Open in order to, tedy otevřeno za účelem. Téma si klade za cíl přesunout diskusi nad rámec samotné otevřenosti a namísto toho se zaměřit na to, co otevřenost dovoluje – v individuální disciplíně, v určité instituci nebo v konkrétním kontextu. Následovat má přijetí opatření k realizaci těchto výhod (1)."

English Translation (Google): "Last year, the Central Library of VŠB-TUO decided to organize a seminar, organized by several lectures, within OA Week, and this year also opted for this form. The individual papers were prepared by the Librarian of the VŠB-TUO Central Committee for Open Access and Electronic Information Resources. OA Week this year was marked by passwords Open in order to , therefore, opened for the purpose . The theme aims to move the debate beyond the openness itself and instead focus on what openness permits - in individual discipline, in a particular institution or in a particular context. Follow-up is to take measures to realize these benefits (1)."

Link:

http://e-zdroje.vsb.cz/seminar-open-in-order-to/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.czech oa.oa_week oa.europe oa.germany oa.negotiations oa.publishers oa.orcid oa.events

Date tagged:

12/01/2017, 14:13

Date published:

12/01/2017, 09:13