ScienceGuide - De prijs van open access

lterrat's bookmarks 2016-12-30

Summary:

"The price of open access"

"29 december 2016 - Het had het jaar van open access moeten worden, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat dit werkelijkheid geworden is. Uit een recent WOB verzoek blijkt dat de vorig jaar beklonken deal lang niet zo ‘gold’ is als gehoopt. Universiteiten zijn duurder uit en veel artikelen blijven alsnog achter slot en grendel bij Elsevier.

Op de valreep van 2015 heerste er nog een jubelstemming over de afspraken die de universiteiten met de uitgevers hadden gemaakt over open acces. Het einde van 2016 was minder rooskleurig. Universiteiten en uitgevers zijn in een steeds verdere juridische strijd verwikkeld geraakt nu een WOB-verzoek naar de kosten en afspraken de partijen dwingt tot openheid over de nieuwe afspraken. Ook zijn er vraagtekens te stellen bij wat er nu precies aan open access gewonnen is.

Gepensioneerd bibliothecaris Leo Waaijers diende in augustus dit jaar een WOB-verzoek in om de contracten die de uitgevers en universiteiten binnen de nieuwe afspraken hebben afgesloten in de openbaarheid te brengen. Dit deed hij in navolging van navolging van student neurowetenschappen en filosofie Amos Keestra die dit in april dit jaar deed. Waar Keestra’s WOB-verzoek nog ging over de afspraken in de periode van voor de open access besprekingen (2012-2015) gaat dat van Waaijers in op de afspraken die meer open access moeten garanderen."

 

From Google Translate: "December 29, 2016 - It was the year should be open access, but so far it does not appear that this has become a reality. A recent Freedom of Information Act request show that last year clinched deal not as 'gold' as hoped. Universities are expensive, and many items still remain behind bars at Elsevier.

At the very end of 2015 prevailed a jubilation about the agreements that had made the university with publishers over open access. The end of 2016 was less rosy. Universities and publishers are in a continuing legal battle embroiled now enforces a freedom of information request to the cost and agreements, the parties to be open about the new appointments. Also set are questioning what has now won exactly open access.

Retired librarian Leo Waaijers filed a freedom of information request in August this year to the contracts which have concluded the publishers and universities within the new appointments bring the open. He did echoing echoing student neuroscience and philosophy Amos Keestra who did this in April this year. Where Keestra's WOB request still was about the agreements in the period of the open access negotiations (2012-2015) is that Waaijers on the arrangements to ensure more open access."

Link:

http://www.scienceguide.nl/201612/de-prijs-van-open-access.aspx

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lterrat's bookmarks

Tags:

oa.new oa.netherlands oa.dutch oa.elsevier oa.boycotts oa.publishers oa.foia oa.access oa.litigation oa.principles oa.hei oa.journals

Date tagged:

12/30/2016, 21:24

Date published:

12/30/2016, 16:24